Зразок 5 шлюбний договірСкачати 68.62 Kb.
НазваЗразок 5 шлюбний договір
Дата конвертації17.11.2013
Розмір68.62 Kb.
ТипДокументи
ua-znatok.com > Право > Документи
Зразок 5

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

Місто ______, ______ року, ________ місяця, ______________ числа

Ми, П. І. Б. ____________, паспорт __________, виданий _____ «_____»_____ ___ р. ___________, ідентифікаційний номер _______, далі — Чоловік, який зареєстрований і мешкає за адресою: __________ та

П. І. Б. ____________, паспорт __________, виданий _________ «____»_____ _____ р. ___________, ідентифікаційний номер _______ далі — Дружина, яка зареєстрована і мешкає за адресою: ___________, далі разом — Сторони,

маючи намір урегулювати майнові права та обов’язки їх як Подружжя, або Сторони, попередньо ознайомленні з вимогами чинного законодавства щодо дійсності угод, розуміючи значення своїх дій та керуючись статтями 9, 92–103 Сімейного кодексу України, уклали цей шлюбний договір про таке:

1. Нерухоме та рухоме майно, яке підлягає реєстрації, і особисті майнові права, які належали кожній зі Сторін на правах особистої приватної власності до укладення шлюбу, належатимуть їй в майбутньому на правах особистої приватної власності, незалежно від тривалості спільного користування і спільних вкладень (поліпшень) після реєстрації шлюбу.

2. Нерухоме та рухоме майно, яке підлягає реєстрації, особисті майнові права, що будуть придбані після укладення шлюбу, вважатимуться особистою приватною власністю того з них, на чиє ім’я вони придбані та/або зареєстровані і розпорядження таким майном і особистими майновими правами здійснюється власником на власний розсуд.

3. Сторони домовились, що відчуження в будь-який спосіб, передача в заставу (іпотеку), передача в оренду (позичку), інші дії з управління та розпорядження майном і особистими майновими правами, які є особистою приватною власністю, власник здійснює самостійно. Додаткова згода іншої Сторони на вчинення вище зазначених правочинів не потрібна, крім випадків, передбачених ст. 59 Сімейного кодексу України.

4. Сторони домовились, що при укладенні кредитних договорів, договорів застави (іпотеки), у тому як майновий поручитель, договорів поруки, незалежно від суми таких договорів, кожен із них має право діяти самостійно. Додаткова згода іншої сторони на укладання цих договорів не потрібна.

5. Сторони домовились, що кожна з них має право зареєструватись підприємцем, засновувати підприємства, товариства усіх організаційних форм, а також припинити свою участь у таких товариствах, з оплатною чи безоплатною передачею своїх прав третім особам без погодження з іншою стороною. Додаткова згода іншої Сторони на підписання установчих документів таких юридичних осіб (статутів, засновницьких договорів, тощо), а також договорів (заяв) про заснування чи припинення членства не потрібна.

6. Сторони домовились, що при укладенні договорів купівлі майна (як рухомого та і нерухомого) і особистих майнових прав кожен із них має право діяти самостійно. Додаткова згода іншої Сторони на укладання договору купівлі чи іншого договору щодо придбання майна і майнових прав не потрібна. Сторони можуть придбати нерухоме майно спільно, як спільну часткову власність, визначивши у договорі частку кожного або як спільне сумісне майно, безпосередньо зазначивши про цей факт у відповідному договорі.

7. Доходи (роялті, дивіденди, суми будь-яких відшкодувань та страхові суми, приплід тощо) від майна (рухомого та нерухомого), особистих немайнових і майнових прав Сторін є особистою приватною власністю того з них, на чиє ім’я вони зареєстровані або визначені, як спільна часткова власність.

8. Сторони домовились, що кожна з них відповідає за власними боргами та зобов’язаннями, у першу чергу, майном і майновими правами, що є його особистою приватною власністю, а якщо такого майна і майнових прав не залишилось — тими, що є об`єктом права, у першу чергу спільної часткової власності, у другу — спільної сумісної власності Сторін.

9. У випадку набуття одним із Подружжя тривалої (понад три місяці) непрацездатності інший член Подружжя, на письмову вимогу непрацездатного члена Подружжя, зобов’язаний надавати допомогу в розмірі встановленого законодавством прожиткового мінімуму для відповідної категорії громадян, протягом усього часу непрацездатності. Цей обов’язок припиняється у випадку вступу непрацездатним Подружжям до нового шлюбу або встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

10. У випадку розірвання шлюбу майно (рухоме і нерухоме) особисті майнові права придбані (набуті) під час шлюбу, залишаються тому з Подружжя, на чиє ім’я вони зареєстровані. Майно (рухоме і нерухоме), особисті майнові права, придбані (набуті) під час шлюбу як спільна часткова власність, розподіляються між Подружжям відповідно до часток, визначених у відповідних договорах. При цьому Сторона, яка не є власником нерухомого майна, зобов’язана звільнити його від власних речей, а в разі реєстрації в житловому приміщенні — знятись з неї, протягом місяця з дня пред’явлення письмової вимоги іншої Сторони.

У разі наявності спільних дітей Подружжя Дружина має право проживання в житловому приміщенні, де вона зареєстрована, до досягнення дітьми повноліття, за умови що вона не буде повторно одружена та за відсутності факту спільного проживання без реєстрації шлюбу. Якщо житлове приміщення, де сторони зареєстровані, є спільною частковою власністю та її неможливо розділити для роздільного проживання Подружжя, вона залишається в користуванні тієї Сторони, частка якої є більшою, а в разі рівності часток, або якщо майно є спільним сумісним, або наявності спільних дітей Сторін — у користування Дружини до її одруження чи наявності факту спільного проживання без реєстрації шлюбу або до досягнення дітьми повноліття. Сторони домовились, що при поділі спільного майна, та зі Сторін, що має більшу частку, викупить її за ринковою вартістю, або вони разом продадуть майно і поділять гроші відповідно до часток.

11. У випадку розірвання шлюбу чи окремого проживання Подружжя (незалежно від причин) діти Подружжя проживатимуть разом із Дружиною. Дружина зобов’язується не чинити перепони вільному спілкуванню Чоловіка з ними, проведення спільного часу, у тому числі відпочинку і відпусток з ним, виховання Чоловіком дітей, а також, за бажанням дітей, тимчасового проживання дітей разом із Чоловіком. Чоловік зобов`язується утримувати дітей Подружжя до досягнення ними повноліття. Подружжя погодили розмір щомісячних аліментних зобов`язань Чоловіка (у грошовій чи майновій формі) у загальній сумі не менше трьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб на кожну дитину Подружжя. Крім того, Чоловік оплачує або компенсує повністю документально підтверджені витрати, які здійснені Дружиною на лікування, навчання та відпочинок дітей Подружжя до досягнення кожною дитиною Подружжя шести років. Відпочинок, навчання та лікування дітей Подружжя за межами України попередньо погоджуються з Чоловіком.

12. У випадку розірвання шлюбу чи окремого проживання Подружжя (незалежно від причин) до досягнення кожною дитиною Подружжя шести років Чоловік зобов`язується утримувати Дружину. По­дружжя погодили розмір грошових виплат Чоловіка на таке утримання Дружини в загальній сумі не менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

13. У випадку розірвання шлюбу чи окремого проживання Подружжя (незалежно від причин) після досягнення кожною дитиною Подружжя шести років Чоловік оплачує або компенсує половину документально підтверджених витрат, які здійснені Дружиною на власне лікування або відпочинок разом із дітьми. Витрати на відпочинок та лікування Дружини і дітей Подружжя за межами України попередньо погоджуються з Чоловіком.

14. Шлюбний договір може бути змінено або розірвано в будь-який час за згодою Сторін, оформленою нотаріально.

15. Шлюбний договір припиняється в день подання до нотаріуса спільної заяви Сторін про відмову від нього.

16. У випадку виникнення спору цей шлюбний договір може бути змінено або розірвано на вимогу однієї зі Сторін у судовому порядку.

17. Недійсність будь-якої з умов цього шлюбного договору не тягне за собою недійсність інших умов і всього договору в цілому.

18. Правовідносини Сторін, що виникають у зв`язку з укладенням цього шлюбного договору і не регламентовані ним, регулюються відповідно до чинного сімейного та цивільного законодавства України або укладеними Сторонами іншими договорами.

19. Зміст шлюбного договору, правові наслідки вибраного ними правового режиму майна, відповідальність, права та обов’язки, а також зміст статей 9, 92–103 Сімейного кодексу України Сторонам нотаріусом роз’яснено.

20. Цей шлюбний договір є укладеним після підписання сторонами та нотаріального посвідчення.

21. Витрати, пов’язання з оформленням та посвідченням цього шлюбного договору, сторони сплачують порівну.

22. Цей шлюбний договір включає повний обсяг домовленостей Сторін щодо предмета цього договору, скасовує і робить недійсними всі інші зобов’язання, котрі могли бути прийняті або зроблені Сторонами в усній або письмовій формі до укладання цього договору.

23. Цей шлюбний договір складено українською мовою, у трьох примірниках, — кожний з яких має однакову юридичну силу, — по одному примірнику для кожної зі Сторін, один примірник зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ______ (реєстраційне посвідчення № ______, видане Управлінням юстиції м. ______ ______ р.).

ПІДПИСИ СТОРІН

П. І. Б.


П. І. Б._________________________


___________________________


Місто __________ ___________ 200__ року

Цей договір посвідчено мною, ____________, приватним нотаріусом ___________ _________________нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи сторін установлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 

Стягнуто плати: 387,20 гривень, вартість бланків — 12,80 гривень.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС
Зразок 5

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

Місто ______, ______ року, ________ місяця, ______________ числа

Ми, П. І. Б. ____________, паспорт __________, виданий _____ «_____»_____ ___ р. ___________, ідентифікаційний номер _______, далі — Чоловік, який зареєстрований і мешкає за адресою: __________ та

П. І. Б. ____________, паспорт __________, виданий _________ «____»_____ _____ р. ___________, ідентифікаційний номер _______ далі — Дружина, яка зареєстрована і мешкає за адресою: ___________, далі разом — Сторони,

маючи намір урегулювати майнові права та обов’язки їх як Подружжя, або Сторони, попередньо ознайомленні з вимогами чинного законодавства щодо дійсності угод, розуміючи значення своїх дій та керуючись статтями 9, 92–103 Сімейного кодексу України, уклали цей шлюбний договір про таке:

1. Нерухоме та рухоме майно, яке підлягає реєстрації, і особисті майнові права, які належали кожній зі Сторін на правах особистої приватної власності до укладення шлюбу, належатимуть їй в майбутньому на правах особистої приватної власності, незалежно від тривалості спільного користування і спільних вкладень (поліпшень) після реєстрації шлюбу.

2. Нерухоме та рухоме майно, яке підлягає реєстрації, особисті майнові права, що будуть придбані після укладення шлюбу, вважатимуться особистою приватною власністю того з них, на чиє ім’я вони придбані та/або зареєстровані і розпорядження таким майном і особистими майновими правами здійснюється власником на власний розсуд.

3. Сторони домовились, що відчуження в будь-який спосіб, передача в заставу (іпотеку), передача в оренду (позичку), інші дії з управління та розпорядження майном і особистими майновими правами, які є особистою приватною власністю, власник здійснює самостійно. Додаткова згода іншої Сторони на вчинення вище зазначених правочинів не потрібна, крім випадків, передбачених ст. 59 Сімейного кодексу України.

4. Сторони домовились, що при укладенні кредитних договорів, договорів застави (іпотеки), у тому як майновий поручитель, договорів поруки, незалежно від суми таких договорів, кожен із них має право діяти самостійно. Додаткова згода іншої сторони на укладання цих договорів не потрібна.

5. Сторони домовились, що кожна з них має право зареєструватись підприємцем, засновувати підприємства, товариства усіх організаційних форм, а також припинити свою участь у таких товариствах, з оплатною чи безоплатною передачею своїх прав третім особам без погодження з іншою стороною. Додаткова згода іншої Сторони на підписання установчих документів таких юридичних осіб (статутів, засновницьких договорів, тощо), а також договорів (заяв) про заснування чи припинення членства не потрібна.

6. Сторони домовились, що при укладенні договорів купівлі майна (як рухомого та і нерухомого) і особистих майнових прав кожен із них має право діяти самостійно. Додаткова згода іншої Сторони на укладання договору купівлі чи іншого договору щодо придбання майна і майнових прав не потрібна. Сторони можуть придбати нерухоме майно спільно, як спільну часткову власність, визначивши у договорі частку кожного або як спільне сумісне майно, безпосередньо зазначивши про цей факт у відповідному договорі.

7. Доходи (роялті, дивіденди, суми будь-яких відшкодувань та страхові суми, приплід тощо) від майна (рухомого та нерухомого), особистих немайнових і майнових прав Сторін є особистою приватною власністю того з них, на чиє ім’я вони зареєстровані або визначені, як спільна часткова власність.

8. Сторони домовились, що кожна з них відповідає за власними боргами та зобов’язаннями, у першу чергу, майном і майновими правами, що є його особистою приватною власністю, а якщо такого майна і майнових прав не залишилось — тими, що є об`єктом права, у першу чергу спільної часткової власності, у другу — спільної сумісної власності Сторін.

9. У випадку набуття одним із Подружжя тривалої (понад три місяці) непрацездатності інший член Подружжя, на письмову вимогу непрацездатного члена Подружжя, зобов’язаний надавати допомогу в розмірі встановленого законодавством прожиткового мінімуму для відповідної категорії громадян, протягом усього часу непрацездатності. Цей обов’язок припиняється у випадку вступу непрацездатним Подружжям до нового шлюбу або встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

10. У випадку розірвання шлюбу майно (рухоме і нерухоме) особисті майнові права придбані (набуті) під час шлюбу, залишаються тому з Подружжя, на чиє ім’я вони зареєстровані. Майно (рухоме і нерухоме), особисті майнові права, придбані (набуті) під час шлюбу як спільна часткова власність, розподіляються між Подружжям відповідно до часток, визначених у відповідних договорах. При цьому Сторона, яка не є власником нерухомого майна, зобов’язана звільнити його від власних речей, а в разі реєстрації в житловому приміщенні — знятись з неї, протягом місяця з дня пред’явлення письмової вимоги іншої Сторони.

У разі наявності спільних дітей Подружжя Дружина має право проживання в житловому приміщенні, де вона зареєстрована, до досягнення дітьми повноліття, за умови що вона не буде повторно одружена та за відсутності факту спільного проживання без реєстрації шлюбу. Якщо житлове приміщення, де сторони зареєстровані, є спільною частковою власністю та її неможливо розділити для роздільного проживання Подружжя, вона залишається в користуванні тієї Сторони, частка якої є більшою, а в разі рівності часток, або якщо майно є спільним сумісним, або наявності спільних дітей Сторін — у користування Дружини до її одруження чи наявності факту спільного проживання без реєстрації шлюбу або до досягнення дітьми повноліття. Сторони домовились, що при поділі спільного майна, та зі Сторін, що має більшу частку, викупить її за ринковою вартістю, або вони разом продадуть майно і поділять гроші відповідно до часток.

11. У випадку розірвання шлюбу чи окремого проживання Подружжя (незалежно від причин) діти Подружжя проживатимуть разом із Дружиною. Дружина зобов’язується не чинити перепони вільному спілкуванню Чоловіка з ними, проведення спільного часу, у тому числі відпочинку і відпусток з ним, виховання Чоловіком дітей, а також, за бажанням дітей, тимчасового проживання дітей разом із Чоловіком. Чоловік зобов`язується утримувати дітей Подружжя до досягнення ними повноліття. Подружжя погодили розмір щомісячних аліментних зобов`язань Чоловіка (у грошовій чи майновій формі) у загальній сумі не менше трьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб на кожну дитину Подружжя. Крім того, Чоловік оплачує або компенсує повністю документально підтверджені витрати, які здійснені Дружиною на лікування, навчання та відпочинок дітей Подружжя до досягнення кожною дитиною Подружжя шести років. Відпочинок, навчання та лікування дітей Подружжя за межами України попередньо погоджуються з Чоловіком.

12. У випадку розірвання шлюбу чи окремого проживання Подружжя (незалежно від причин) до досягнення кожною дитиною Подружжя шести років Чоловік зобов`язується утримувати Дружину. По­дружжя погодили розмір грошових виплат Чоловіка на таке утримання Дружини в загальній сумі не менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб.

13. У випадку розірвання шлюбу чи окремого проживання Подружжя (незалежно від причин) після досягнення кожною дитиною Подружжя шести років Чоловік оплачує або компенсує половину документально підтверджених витрат, які здійснені Дружиною на власне лікування або відпочинок разом із дітьми. Витрати на відпочинок та лікування Дружини і дітей Подружжя за межами України попередньо погоджуються з Чоловіком.

14. Шлюбний договір може бути змінено або розірвано в будь-який час за згодою Сторін, оформленою нотаріально.

15. Шлюбний договір припиняється в день подання до нотаріуса спільної заяви Сторін про відмову від нього.

16. У випадку виникнення спору цей шлюбний договір може бути змінено або розірвано на вимогу однієї зі Сторін у судовому порядку.

17. Недійсність будь-якої з умов цього шлюбного договору не тягне за собою недійсність інших умов і всього договору в цілому.

18. Правовідносини Сторін, що виникають у зв`язку з укладенням цього шлюбного договору і не регламентовані ним, регулюються відповідно до чинного сімейного та цивільного законодавства України або укладеними Сторонами іншими договорами.

19. Зміст шлюбного договору, правові наслідки вибраного ними правового режиму майна, відповідальність, права та обов’язки, а також зміст статей 9, 92–103 Сімейного кодексу України Сторонам нотаріусом роз’яснено.

20. Цей шлюбний договір є укладеним після підписання сторонами та нотаріального посвідчення.

21. Витрати, пов’язання з оформленням та посвідченням цього шлюбного договору, сторони сплачують порівну.

22. Цей шлюбний договір включає повний обсяг домовленостей Сторін щодо предмета цього договору, скасовує і робить недійсними всі інші зобов’язання, котрі могли бути прийняті або зроблені Сторонами в усній або письмовій формі до укладання цього договору.

23. Цей шлюбний договір складено українською мовою, у трьох примірниках, — кожний з яких має однакову юридичну силу, — по одному примірнику для кожної зі Сторін, один примірник зберігається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ______ (реєстраційне посвідчення № ______, видане Управлінням юстиції м. ______ ______ р.).

ПІДПИСИ СТОРІН

П. І. Б.


П. І. Б._________________________


___________________________


Місто __________ ___________ 200__ року

Цей договір посвідчено мною, ____________, приватним нотаріусом ___________ _________________нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особи сторін установлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 

Стягнуто плати: 387,20 гривень, вартість бланків — 12,80 гривень.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Додати документ в свій блог або на сайт

Схожі:

Зразок 5 шлюбний договір iconЗразок 6 Шлюбний договір (укладений до реєстрації шлюбу)

Зразок 5 шлюбний договір iconДоговір купівлі-продажу товарів (зразок) післяоплата

Зразок 5 шлюбний договір iconЯкий з названих нижче прикладів є заповідальним відказом
До нотаріуса звернулись особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу до орг. Рагс з прох посвідчити шлюбний договір, в якому просили...

Зразок 5 шлюбний договір iconТема. Сім’я та шлюб Мета
Мета. Ознайомити учнів з основами сімейного права, поняттями шлюб, сім’я, шлюбний договір

Зразок 5 шлюбний договір iconЗразок 2 спадкового договору без призначення контролюючої особи спадковий договір
Недригайло андрій павлович (далі – набувач), народився в місті Києві 12 квітня 1971 p., ідентифікаційний номер за Державним реєстром...

Зразок 5 шлюбний договір iconЗразок договору застави майбутнього врожаю договір застави майбутнього врожаю
Ми, попередньо ознайомлені з наслідками вчинюваної нотаріальної дії, розуміючи значення та умови цієї угоди, її правові наслідки,...

Зразок 5 шлюбний договір iconЗразок договору про припинення зобов’язання переданням відступного
України 23630789, місцезнаходження якої: місто Київ, вулиця Бойченка, 2, кв. 21, в особі члена Ради старійшин Корнійчука Петра Івановича,...

Зразок 5 шлюбний договір iconЗразок 25 шлюбного договору
Харкові, вул. Свободи, буд. 6, кв. 66 надалі „сторони”, у присутності свідків Семенова Семена Семеновича, який мешкає у м. Мерефа,...

Зразок 5 шлюбний договір iconПравила складання І подання заявки на промисловий зразок Із змінами,...
Затвердити Правила складання І подання заявки на промисловий зразок (далі Правила), що додаються

Зразок 5 шлюбний договір iconДоговір оренди легкового автомобіля
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір оренди легкового автомобіля (надалі іменується "Договір") про наступне

Додайте кнопку на своєму сайті:
документи


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
ua-znatok.com